การพัฒนาควบคุมสินค้าประมงไทย สู่มาตรฐานสากล เพื่อการส่งออก

12

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปสินค้าประมง ประเทศผู้นำเข้าต่าง ๆ เกิดความกังวลต่อการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผลิตภัณฑ์อาหาร รัฐบาลจึงมีนโยบายเพิ่มความเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า สินค้าประมงของไทยมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง โดย 4 กระทรวงหลักมาผนึกกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้มีปนเปื้อนในสินค้าประมง ทั้งนำเข้าและส่งออกมีควบคุมมาตรฐาน และขบวนการต่าง ๆ 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here