การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 แถลงผลงานและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (วาระปี2565-2566)

3

ที่ห้องประชุมใหญ่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) ซอยพหลโยธิน7 (อารีย์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมา จากนั้นได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ตามกฎข้อบังคับของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สวทท.) จำนวน  2 คน ได้แก่ นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ กรรมการและฝ่ายเลขาธิการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ อุปนายก/ฝ่ายโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.)

 ผลการเลือกตั้งที่สมาชิก ทำการลงคะแนน และได้นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ เป็นนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) คนใหม่ ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นั้น มีจำนวน 25 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง 12 คน

 และอีก 12 คน จะเป็นอำนาจของนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่งตั้ง  ซึ่ง นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ จะเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระปี 2565 – 2566  ซึ่งจะทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของสื่อสารมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ทุกสาขาอาชีพทั้งการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สมาชิกและสังคมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here