กาชาดจังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสอนเสริมเพื่อใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย ด้วยเทคนิคสแกฟโฟลดิง

1

ที่หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ได้รับมอบหมายจากนายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ให้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสอนเสริมเพื่อใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย ด้วยเทคนิคสแกฟโฟลดิงของเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ประจำปี 2565 

เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยในเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทย  และทรงพระองค์ได้ทรงงานด้านการศึกษามามากกว่า 4 ทศวรรษ ทรงเห็นว่ากลไกที่สำคัญที่ทำให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของสภากาชาดไทยบรรลุผลและประสบความสำเร็จดังเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ครบถ้วนทุกประการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก จึงขอให้อาสาสมัครฯทุกท่านได้ให้ความสำคัญ ในการเรียนรู้ในเทคนิค ประสบการณ์จากวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยากรต้นแบบจากสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ..

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here