กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทราร่วมนำเสนอผลงานโดดเด่น ตาม แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อ นายกรัฐมนตรี

15

ที่สโมสรทหารบก  (วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา   พร้อมด้วย พล.ท สุขสรรค์  หนองบัวล่าง  ผอ.กอ.รมน.ภาค 1 พันเอก ประคอง ปิ่นพาน  รองผอ.กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา   นายพสธร  พันธุ์สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม  บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และโรงไฟฟ้าบางปะกง และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานโดดเด่นประจำปี 2564 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในงานประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือก เรื่อง การซักซ้อม แผน บรรเทาสาธารณภัย ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1  ในการนำเสนอผลงานโดดเด่นประจำปี 2564  ได้แก่ โครงการท่อก๊าซมั่นคง ประชาชนอุ่นใจ “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติจากท่อก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีแนวท่อก๊าซผ่านในพื้นที่ จำนวน 4 เส้น มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 232 กิโลเมตร และมีสถานีส่งผ่านท่อก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ โรงไฟฟ้าบางปะกง และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกันกำหนดการวางแผน Action Plan การบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ ตรวจสอบ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยรอบ รวมถึงการซักซ้อมหากเกิดกรณีปัญหาภัยพิบัติจากท่อก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและระเบิด และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น สนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อให้ชุมชนจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และจัดสรรและมอบทุนการศึกษา เป็นต้น

จากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิด ในพื้นที่ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับตำบลท่าข้าม และเป็นแนวท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากสถานีในตำบลท่าข้าม ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างมากมาย  จึงได้มีการบรูณาการ ซักซ้อมแผนและการดำเนินการตามแผนในพื้นที่จังหวัดจนถึงระดับตำบล ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 1 โดยทำการซักซ้อม แผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติจากท่อก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม เพื่อทำให้ ท่อก๊าซเกิดความมั่นคง และประชาชนอุ่นใจร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าบางปะกง ส่วนราชการหน่วยงานท้องถิ่น ภาคประชาชน หน่วยทหารในพื้นที่  และทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน ส่งมอบสิ่งของ และการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาภัยพิบัติท่อก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและระเบิด ให้เหมาะสมกับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีการเยียวผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นที่พึ่งพอใจมากที่สุด

  โอกาสนี้  สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  จากนั้น นายพสธร พันธุ์สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม พร้อมตัวแทนประชาชน ได้กล่าวถึงความอุ่นใจในการอยู่ร่วมกันกับก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ โดยนำเสนอแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ตามวลี “ท่อก๊าซมั่นคง  ประชาชนอุ่นใจ”    ตำบลท่าข้าม ได้นำหลักการ 3 สร้างมาปรับใช้ คือ สร้างการรับรู้ (Knowledge) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานของรัฐ เข้าไปให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวท่อก๊าซ ความมั่นใจว่าท่อก๊าซมีความปลอดภัย  สร้างทักษะด้านความปลอดภัย (skill) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงงานไฟฟ้าบางปะกง และหน่วยงานภาครัฐ  กอ.รมน.จัดฝึกการซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ  สร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนในพื้นที่ การสร้างโครงการเพื่อดำเนินการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในชื่อ “โครงการ g2p” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบแนวท่อก๊าซ ให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here