กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมเปิดกองอำนวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

1

 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานเปิดกองอำนวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมอบมอบเสบียง อุปกรณ์ดับไฟป่า ให้แก่หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และร่วมบินสำรวจ ตรวจสอบสภาพป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

โครงการเปิดกองอำนวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ. 2566 อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่า และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องลดจุดความร้อน (Hotspots) ในพื้นที่ป่าให้เป็นศูนย์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here