กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ให้ การสนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนา สร้างสรรค์ ทุ่มเท เสียสละการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

1

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ก่อนวาระการประชุม ของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ให้  “การสนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนา สร้างสรรค์ ทุ่มเท เสียสละการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ จนสามารถทำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลงานดีเด่น เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาให้กับ  จังหวัดอื่นๆ

ได้แก่ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้  ในด้านการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทรา ในส่วนของ ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่4 กอ.รมน. เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ ให้ตระหนักรู้ในการลดพลังงานที่มาจากฟอสซิล ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานบริสุทธิ์แทน  เช่นพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล เป็นต้น บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน ที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและระดับสากล โดยต่อยอดจากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขยายตัวสู่ธุรกิจลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในอาเซียน นอกจากนี้ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ กอ.รมน. ตามหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จำนวน 76 คน ศึกษาดูงานโรงงานอมิตาเทคโนโลยี ฯ พร้อมทั้งได้จัดให้คณะได้มีโอกาส สัมผัสเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยการเดินทางโดยเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม/สนับสนุนการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทรา ในพื้นที่อำเภอบางปะกง และในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

 นายกฤษดา มหาวิริโยทัย  ประธาน  ผญบ.ม.12 ต.บางแก้ว อ.เมือง และประธาน พคบ. กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทราเป็นแกนนำร่วมกับคณะกรรมการรุ่น ร่วมกันบริจาคเงินพร้อมเข้าพื้นที่กำกับดูแลการทำงาน การทำตลาดนัดประชารัฐ ในพื้นที่ของหน่วยทหาร และร่วมงานในการลงพื้นที่ตามเป้าหมายของโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” ของ กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้เป็นอย่างดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

 และนายพสธร พันธุ์สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง ให้การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบของ กอ.รมน.ภาค 1 คือตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง ของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผลงานโดดเด่น ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค 1 ในการนำเสนอผลงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในวลี “ท่อก๊าชมั่นคงประชาชนอุ่นใจ” กับนายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและยังแกนนำร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทราในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสารพิษในพื้นที่ ของบริษัทไมด้า1  ที่ตกค้างได้สำเร็จเป็นตัวอย่างให้กับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4  กอ.รมน. ใช้เป็นสถานที่ในการตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน  พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม/สนับสนุนการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอบางปะกง และในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here