กอ.รมนประชุมแถลงผลตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้(ปทุมธานี)

3

พลโท เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

เพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระบวนกานขั้นตอน  การดำเนินการออกเอกสารสิทธิและเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดิน  การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และขยายพันธุ์การไปสู่การพัฒนาพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมอย่างยั่งยืน  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ยากไร้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ทำกิน  การทำฟาร์มในเขตชุมชนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตลอดจนบทบาทในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกอ.รมน. จังหวัด ต่อกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ด้าน พันเอก เขษมวิทย์  สาคุณ  กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อสร้างความเข้าใจโดยเน้นความรู้ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการป้องกันและบรรเทาสารภัยการบูรณาการร่วมมือกันในการดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายตามแนวทางขับเคลื่อน Road  Map ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here