กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.เชียงราย จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม

6

พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิด โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 56  กิจกรรม : การฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจและจิตสาธารณะ ที่วัดเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วยกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย .,คณะครู และนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของซาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งนำหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจเยาวชนในพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งสังคมคุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนด้วยพลัง บวรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  ความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในเซิงป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางสังคม

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ  New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอตลอดการอบรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here