กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 จิตอาสากอบกู้คลองแม่ข่า….คืนชีวิตสู่คนเชียงใหม่

3

พันโท วรปรัขญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำทหารจิตอาสา จำนวน 150 นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” บริเวณตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี (บ้านสุขิโต) ถึงบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางกว่า 2,850 เมตร การพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมที่คลองแม่ข่าน้อยซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของคลองแม่ข่าและลำคูไหว ที่ไหลผ่านชุมชนศรีปิงเมือง  ซึ่งคลองแม่ข่า ถือว่าเป็นคลองสำคัญ ที่หล่อเลี้ยงวิถีชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นทิศใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ อีกด้วย โดยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7  ได้ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บผักตบชวาในลำคลอง เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม รวมถึงสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนร่วมและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำความดีร่วมกัน

ภาพ-ข่าว ปชส กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here