กองพลทหารปืนใหญ่ เปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อขยายผล สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริ

35

 พลตรี วีระพงษ์ ศรีรัตน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายสิริกิติ์ จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นไม้มงคลของไทย บนพื้นที่โคกหนองนา 5 ไร่ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 (เจ็ดหนึ่งหนึ่ง) กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 (เจ็ดสิบเอ็ด) ภายใน กองพลทหารปืนใหญ่ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเนื่องในสัปดาห์วันดินโลก ประจำปี 2564

เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาดำเนินการด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง และเป็นศูนย์การศึกษา ให้กับกำลังพล ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้ารับชมฟรี เพื่อให้เป็นไปตามพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการขยายผล สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้กำลังพล และประชาชนทั่วไปเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 ซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 9 ฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานการปลูกพืชสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิด , ฐานการทำนาอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ฐานการเพาะเลี้ยงปลาทับทิม ทั้งแบบเลี้ยงปล่อยธรรมชาติ และการเลี้ยงในกระซัง , ฐานการเลี้ยงสุกรหรือหมูหลุม , ฐานการเลี้ยงโคเนื้อ , ฐานการเพาะเลี้ยงเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ , ฐานการปลูกการปลูกพืชผักสวนครัวบนหัวคันนา เป็นต้น      

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ พร้อมคณะ ยังได้เดินทางไปร่วมเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิต ของของกรมทหารปืนใหญ่ ที่ 72 (เจ็ดสิบสอง) ตามโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อนำผลผลิตมาใช้สำหรับประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วย และส่วนหนึ่งเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับฤดูกาลต่อไป พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 9 หมื่นตัว ลงสู่แหล่งน้ำ และร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และสภาพแวดล้อม เพื่อ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อสืบสาน  พระปณิธาน เดินตามรอยพ่อ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะเรื่องดิน ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร  ด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้ง ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เป็นอเนกประการ ซึ่งล้วนแล้วแต่นำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรของพระองค์โดยถ้วนหน้า และสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here