กองทัพบก ร่วมกับจัดหางานจ.ลพบุรี แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

11

ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ค่ายจิรวิชิตสงคราม ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี หน่วยงานกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ศูนย์การทหารปืนใหญ่ , ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน เพื่อแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ เพื่อการมีงานทำให้แก่น้อง ๆ ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 500 คน

 ซึ่งโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2564 ถือเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการได้มีงานทำ หรือประกอบอาชีพตามความรู้ ความสามารถของตน สามารถวางแผนการดำรงชีพ การประกอบอาชีพ หลังปลดประจำการได้อย่างหมาะสม เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคคลที่จะเข้ามารับใช้ชาติ โดยการเป็นทหารกองประจำการให้มีใจรักหน่วยงาน รักกิจการ และรักงานอาชีพ รวมถึงได้รับความรู้ด้านอาชีพจากต้นสังกัดตามความเหมาะสม

 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับการหางานทำ เทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ พร้อมชมการสาธิตและร่วมฝึกปฏิบัติ การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 5 อาชีพ อาทิ การปลูกผักอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา อาชีพช่างตัดผมชาย อาชีพช่างทำกุญแจ อาชีพช่างล้างแอร์ อาชีพการทำกาแฟสด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการสมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง อีกด้วย 

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here