กระบี่ RSPO ผลิตวิทยากรชำนาญการ มุ่งยกระดับเกษตรกรสวนปาล์มสู่การผลิตน้ำมันปาล์มยั่งยืน

3

ณ.ห้องประชุมโรงแรมพีซ ลากูนา รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่  – สถาบันฝึกอบรมเกษตรกรรายย่อย RSPO หรือ องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน ผู้นำด้านมาตรฐานการผลิตปาล์มยั่งยืนของโลก จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรชำนาญการ (Master Training) เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านการผลิตปาล์มน้ำมันยั่งยืนแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มของไทย ให้แก่ ผู้จัดการ พี่เลี้ยงเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มยั่งยืน จากจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา อาจารย์จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 ท่าน 

เพราะความต้องการใช้น้ำมันปาล์มที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน  จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้ภาคธุรกิจปรับระบบการผลิตและการใช้น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทย ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ คือ เกษตกรรายย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิตยังมีข้อจำกัดด้านโอกาสรวมทั้งการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อปรับเปลี่ยนและยกระดับการผลิตน้ำมันปาล์มจากวิถีดั้งเดิมไปสู่มาตรฐาน RSPO

เกษตรกรรายย่อยชาวสวนปาล์ม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพลิกอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยสู่ความยั่งยืน จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปีพ.ศ.2562 ระบุว่ามีเนื้อที่ยืนต้นปาล์มน้ำมันรวมของประเทศไทย 6,102,852 ไร่ หากคิดสัดส่วนของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ประเทศไทย คาดว่าภายในปีนี้จะมีประมาณ 244,212.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันรวมของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันสู่มาตรฐานสากล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยทักษะองค์ความรู้ด้านการจัดการสวนอย่างยั่งยืน และการรับรองมาตรฐานสากรที่จะช่วยให้สามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ 

ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรายังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมันยั่งยืนอยู่พอสมควร การอบรมวิทยากรชำนาญการ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของชาวสวนปาล์มสู่ความยั่งยืนในวันนี้ จึงจะเป็นการเพิ่มวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปาล์มยั่งยืนแก่เกษตรกรสวนปาล์มต่อไป” รัฎดา ลาภหนุน ผู้จัดการด้านเทคนิค RSPO หรือ องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน ประเทศไทยกล่าว

ข่อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here