กระบี่ เร่งนำร่องปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อจำหน่ายไปเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคและขยายต้นพันธุ์

2

นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ. สมบัติ สืบท้วม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ (ท) นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่จัดประชุมเกษตรกรบ้านบางเจริญ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบางเจริญ หมู่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ร่วมพบปะหารือเรื่องการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร มีสมาชิกเกษตรกรบ้านบางเจริญ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 ราย

รอง ผวจ.กระบี่กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยปัจจุบันมีการหันมาสนับสนุนส่งเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และมีความต้องการของตลาดมากขึ้น ฟ้าทะลายโจรนั้นมีสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ทุกระยะและช่วยยับยั้งการอักเสบ ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย จังหวัดกระบี่จึงเล็งเห็นความสำคัญ สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนกระบี่ จึงต้องการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ เกษตรแปลงใหญ่ บ้านบางเจริญ ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี และจำหน่ายต้นพันธุ์ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สำหรับบ้านบางเจริญ หมู่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่การเกษตรที่ได้รับจัดสรรพื้นที่ 120 ไร่ 60 แปลง/ละ 2ไร่ และได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) เป็นแนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด โดยขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ผลผลิตสูงคุ้ม โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจร (สายพันธ์พิจิตรและพิษณุโลก) จำนวน 30,000  ต้น ในส่วนการปลูกนั้นมีการกำหนดบริเวณและปริมาณที่จะทำการปลูก (คิดอัตราส่วน 1 ไร่ ต่อ 5,700 ต้น) โดยจะมีการแจกจ่ายเพื่อนำไปปลูกเป็นในรูปแบบพืชเสริมพืชแซมในแต่ละแปลง

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here