กระบี่ สมาคม อบจ.ทำหนังสือถึง มหาดไทย ขอทราบคำตอบในการจัดซื้อวัคซีน โควิด 19 ฉีด ให้ ปชช.หวั่นผิดระเบียบ

12

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 ว่า ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แยกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ

1 เรื่องของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากขณะนี้ ได้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายจังหวัดได้หารือมายังสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางปฎิบัติในการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพราะก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เคยมีหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยอ้างถึงคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่แจ้งมายังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวงมหาดไทย ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกัน โควิด19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนได้ รวมทั้งหนังสือสั่งการฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและรักษารวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่สั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายฉบับ ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสับสนในแนวทางปฎิบัติเป็นอย่างยิ่ง

กระบี่ สมาคม อบจ.ทำหนังสือถึง มหาดไทย ขอทราบคำตอบในการจัดซื้อวัคซีน โควิด 19 ฉีด ให้ ปชช.หวั่นผิดระเบียบ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

2 เรื่องวิธีการดำเนินการของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับวิธีดำเนินการนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและจะได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกันและไม่เกิดปัญหากับหน่วยตรวจสอบในอนาคต ทางสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอหารือถึงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตัวเอง

กระบี่ สมาคม อบจ.ทำหนังสือถึง มหาดไทย ขอทราบคำตอบในการจัดซื้อวัคซีน โควิด 19 ฉีด ให้ ปชช.หวั่นผิดระเบียบ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตัวเอง กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมมือกับหรือหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตัวเอง กรณีอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้ ส่วน อบจ.ใหน จะใช้วิธีใหน ก็ขึ้นอยูกับบริบทและดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละ อบจ.ซึ่งขณะนี้ กำลังรอคำตอบอยู่

กระบี่ สมาคม อบจ.ทำหนังสือถึง มหาดไทย ขอทราบคำตอบในการจัดซื้อวัคซีน โควิด 19 ฉีด ให้ ปชช.หวั่นผิดระเบียบ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

สิ่งที่อยากจะฝากคือ เนื่องจากบริบทและสถานะทางการคลังรวมถึงรายได้ของแต่ละ อบจ.มีไม่เท่ากันบาง อบจ.มีรายได้มาก มีเงินสะสมมากก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ส่วน อบจ.เล็กๆที่มีรายได้น้อยมีเงินสะสมน้อย จะทำอย่างไรและตอนนี้รายได้ของ อบจ.ก็ลดลงทั้งในส่วนของเงินอุดหนุน และการจัดเก็บภาษีทุกประเภทก็ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้ามีบาง อบจ.ใช้งบประมาณดำเนินการได้แต่อีกหลาย อบจ.ไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการ ก็จะเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนแต่ละจังหวัด ซึ่งก็ต้องฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย สำหรับในส่วน ของ อบจ.กนะบี่ ถึงแม้ว่า ทาง มท.มีหนังสือให้จัดซื้อวัคซีนได้ ก็คงไม่มีงบประมาณเพียงพอ เนื่องจากต้องใช้เงินงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง จ.กระบี่/// รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here