กระบี่รมช.เกษตรและสหกรณ์มอบหนังสือเข้าทำประโยชน์สปก.4-01ให้เกษตรกร

2

กระบี่รมช.เกษตรและสหกรณ์มอบหนังสือเข้าทำประโยชน์สปก.4-01ให้เกษตรกร

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณ โรงเรียนพนมเบญจา อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ สส.จ.กระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมงานจำนวนมาก โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูง  ได้ร่วมกันมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน จำนวน 335 ราย เนื้อที่รวม 4,630 ไร่  ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลในการติดต่อขอรับหนังสืออนุญาต เป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ยากไร้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาอาชีพเกษตรกร ปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต รวมถึงการผลิตและจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ที่ผ่านมา ได้มีการจัดที่ดินให้เกษตรกรจังหวัดกระบี่แล้วจำนวน 24,003 ราย เนื้อที่รวม 460,966 ไร่ สำหรับจังหวัดกระบี่ มีวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดคือ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาคเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด อันดับหนึ่งขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกร มีมูลค่าประมาณ 24,677 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.5  มีพื้นที่ ทำการเกษตร 1.93 ล้านไร่ มีครัวเรือนประกอบอาชีพการเกษตร 66,809 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.55 ของครัวเรือนทั้งหมด และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.19 แสนล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของประเทศ  ที่ผ่านมามีปัญหามวลชนเรียกร้องที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐหรือที่ดินหมดอายุสัมปทาน ทางจังหวัดได้พยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง…

กระบี่//ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here