กรมโยธาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดชลบุรี

6

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 3 โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมฯ นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม น.ส.อรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง และตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมกว่า 300 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อสาระสำคัญและขั้นตอนของการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ไปสู่ศักยภาพการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการที่มีความครอบคลุมโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้อง อันจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนอย่างทั่วถึง ให้กับผู้แทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันรับทราบ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ในมาตรา 7 ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองที่คณธกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติจัดทำตามมาตรา 75 (8) เมื่อคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว มีผลผูกพัน ทุกหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินไปตามหน้าที่และอำนาจของตนเอง ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ด้วยหลักการ 3 ด้าน คือ หลักการพื้นฐาน หลักการเชิงนโยบาย และหลักการเชิงพื้นที่ เพื่อให้ผังเมืองสามารถพัฒนาประเทศได้ทุกระดับ

จึงได้กำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวขึ้นจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกรวม 8 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี โดยข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปสรุปเป็นรายงานต่อคณะทำงาน ก่อนจะมีการนำข้อคิดเห็นมาประมวลผลยกร่าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จประกาศใช้เป็นธรรมนูญผังเมืองฉบับแรกของไทยได้ประมาณกลางปี 64

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here