กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ สนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ ขนส่งวัสดุ ทางการแพทย์ เพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับประชาชน

14

พันโท รณชัย อภัยพันธ์ ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี นำกำลังพลชุดปกิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 524 จำนวน 8 นาย พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุก แบบปิ๊กอัพ ตรากงจักรของหน่วย จำนวน 2 คัน เข้าช่วยเหลือ นางทิพย์สุดา ภู่งาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการขนย้าย วัสดุ ทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 คันรถ รวม 1 เที่ยว จากสนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร ระยะทาง 4 กิโลเมตร มายังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในพื้นที่ และ อสม.นำไปดำเนินการส่งมอบ และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19

 ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจ ของทหารในการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งให้หน่วยงานทหารทุกพื้นที่ ให้การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รวมถึงยานพาหนะของหน่วย เข้าช่วยเหลือ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ในทุกพื้นที่เพื่อหยุดเชื้อ เพื่อชาติ ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาพวะปกติ โดยเร็ว 

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here