กรมประมงกับโครงการรักษ์ในขวดแก้ว

38

รักษ์ในขวดแก้วเป็นโครงการที่กรมประมงให้ความสําคัญกับห่วงโซ่อาหาร เพื่อการวิจัย ศึกษา อนุรักษ์ ดํารง ไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ThaiReference #กรมประมง #รักษ์ในขวดแก้ว #ห่วงโซ่อาหาร #วิจัย ศึกษา อนุรักษ์ ดํารง ไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ #ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here