กกต.ยะลา นำผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ.ให้ความรู้ “เลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.

12

ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ได้นำผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้สนับสนุนผู้ของสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น “เลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ยะลา สมานฉันท์ สู่สันติสุข” เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตร ก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

โดยภายในงานได้มีการให้ผู้เข้าร่วมรับสมัครเลือกตั้งได้กล่าวคำถวายปฏิญาณตั้งมั่นในการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต และได้ให้ผู้สมัครร่วมลงนามพันธะสัญญาการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์สู่สันติสุข

นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อลดความขัดแย้งที่มีผลต่อการเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here