กกต.ชัยนาทลุยอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

3

บริเวณห้องประชุมเรือนรับรองสวนนกชัยนาท  นายสมบูรณ์  ศิริเวช  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนายอภิวัฒน์  เริงทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้การต้อนรับ

กกต.ชัยนาทลุยอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โดยนายอภิวัฒน์  เริงทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท  เปิดเผยว่า  สำหรับครั้งนี้เป็นการอบรมผู้สมัครสมาชิกและนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นการอบรมเชิงสมานฉันท์ โดยมีวัตถุประสงค์คือให้ผู้สมัครได้รู้ถึงกฎหมายระเบียบประกาศต่างๆ รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรม สำหรับขณะนี้ จังหวัดชัยนาท มีผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทแล้ว จำนวน 2 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ทั้งหมด 45 คน โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขตเดียว 1 คน จำนวน 10 เขตการเลือกตั้ง และฝากถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ขอเชิญชวนให้ประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับผู้สมัครที่ลงเลือกตั้งในครั้งนี้ เคารพกฎกติกาที่ทาง กกต. กำหนด และอยากจะให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้สมัครด้วยกัน และทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

สุรพล  บำรุงศรี  ภาพ/ข่าว  จ.ชัยนาท 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here