ที่ห้องประชุมสำนักงาน กกต.จ.ฉะเชิงเทรา นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผอ.สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผิยถึงการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมาน ฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย กระบวนการจัด การเลือกตั้ง ข้อห้ามการ กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ตลอดจนแนวทางในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม เกิดการยอมรับ และรู้รักสามัคคี

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครเนื่องเชตและนายกเทศมนตรีตำบลนครเนื่องเขตอและผู้แทน  พร้อมทั้งได้มีการกล่าวปฏิญาณตนและลงชื่อร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และจะทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปอย่างสุจริต และโปร่งใส ซึ่งใด้เริ่มต้นจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นแห่งแรกโดยมีนายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนกล่าวนำในการปฏิญาณตน ส่วนแห่งที่ 2จัดขึ้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว โดยมี

 นายสิงหราช  วงศ์เสงี่ยมนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวมาร่วมพบปะและให้โอวาทแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  จำนวน 6 แห่ง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ทต.คลองแสนแสบ,นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ/สมาชิกสภา ทต.บางขนาก,นายกเทศมน ตรีตำบลบางขนาก/สมาชิกสภา ทต.ศาลาแดง,นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง/สมาชิกสภา  ทต.บางน้ำ เปรี้ยว,นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเปรี้ยว/สมาชิกสภา ทต.ดอนฉิมพลี,นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี/สมาชิกสภา ทต.ดอนเกาะกา,นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา หรือผู้แทน รวม 180 คน

ทั้งนี้ทาง กกต.จังหวัดใด้มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ วงศ์วิราช รองผอ.กกต.จังหวัดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และการตอบข้อซักถามต่างๆของผู้สมัคร ผู้สังเกตุการณ์  ซึ่งทาง กกต. จังหวัดจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกจึงใด้กำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นจำนวน 6 ครั้งแบ่งแป็นพื้นที่ต่างๆของอำเภอครอบคลุมพื้นที่ๆมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายเทศมนตรีจนครบทั่วทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here